10 Gesprekspunten

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2014 veertien kopstukken op het gebied van water en ruimte gevraagd naar hun visie op kansen voor ruimtelijke kwaliteit in het Deltaprogramma. De essays die zij schreven, agenderen verschillende gesprekspunten die relevant zijn voor de uitvoering van het Deltaprogramma. Om tot gedeelde uitgangspunten te komen lijkt een debat over de volgende tien punten van belang:

Integraal, adaptief, innovatief

1. In deze nieuwe fase van het Deltaprogramma moeten we de kansen voor een integrale aanpak en ruimtelijke kwaliteit voluit benutten en het innovatieve, gezamenlijk proces voortzetten.

2. Samen werken aan een ruimtelijk ontwerp is een effectieve werkwijze om tot meekoppeling, waardecreatie en maatschappelijk draagvlak te komen.

3. Goede aanbestedingsprocedures zijn een voorwaarde voor innovatieve oplossingen: niet de laagste prijs moet leidend zijn, maar goede kwaliteit tegen een redelijke prijs.

Ruimtelijke kwaliteit

4. Ruimtelijke kwaliteit vereist een Nationaal Kwaliteitskader Deltaprogramma, gericht op een nieuwe, herkenbare laag in het landschap.

5. Ruimtelijke kwaliteit komt op regionaal of lokaal niveau tot stand, door in gebiedsprocessen samen met omwonenden een ontwerp te maken dat inspeelt op de identiteit en de geschiedenis van de omgeving.

6. Bij de uitvoering van het Deltaprogramma moeten we kansen benutten om de natuurlijke processen te herstellen.

Bestuurlijke moed en ambtelijke inzet

7. Bestuurders moeten hun medewerkers ruimte geven om over de grenzen van hun kerntaken te kijken en samen met andere partijen naar oplossingen en cofinanciering te zoeken.

8. Ambtenaren moeten zich verdiepen in de opgaven van andere partijen, hun kennis verbreden en niet terugvallen op traditionele oplossingen als het moeilijk wordt.

Nederland, gidsland

9. Nederland heeft behoefte aan een nieuwe etalage met eigentijdse iconen op het gebied van water en ruimte.

10. Een ontwerpwedstrijd naar het voorbeeld van Rebuild by Design zal de totstandkoming van innovatieve oplossingen en nieuwe iconen stimuleren.