Fase 2: Delta Ontwerpplatform

Passend bij de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma is in 2015 het Delta Ontwerpplatform (DOP) in het leven geroepen. DOP biedt ondersteuning bij ontwerpen op het raakvlak van ruimte en water, adviseert over de inzet en positionering van ontwerp en ontwerpers en brengt ontwerpers bij elkaar, zodat zij kennis en kansen op innovatie kunnen delen.

DOP opvolger van Delta Atelier

Tijdens de Ontwerp Delta.NL manifestatie op 29 oktober 2014 is stilgestaan bij de afgelopen fase en de oogst van het Delta Atelier: de voormalige werkplaats van ontwerpend onderzoek in het Deltaprogramma. Onderwerp van gesprek was de manier waarop ruimtelijke kwaliteit ook bij de uitvoering van het Deltaprogramma kan worden geborgd. Ruimtelijk ontwerp blijkt daarbij een belangrijk instrument. Ook werd opgeroepen tot een integrale, ontwerpende aanpak, waarbij water- en ruimtelijke functies zoveel mogelijk gekoppeld zijn.

De minister van Infrastructuur en Milieu en de deltacommissaris reageerden gezamenlijk op het advies ‘Integraliteit Deltaprogramma’ van het Planbureau voor de Leefomgeving en het advies ‘Borgen van ruimtelijke kwaliteit in het Deltaprogramma’ van het College van Rijksadviseurs. Zij benadrukten dat de uitvoering van het Deltaprogramma een brede en integrale opgave is. Het Delta Ontwerpplatform ondersteunt deze aanpak en bouwt voort op beide adviezen.

Samenhang water en ruimte versterken

Het DOP adviseert op verzoek over de inzet van ruimtelijk ontwerp(ers) in de gebieds­processen en biedt een basis voor kennis­uitwisseling en het delen van ervaringen. Ook kan het platform desgevraagd ontwerpateliers organiseren met de opdrachtgevers van regionale wateropgaven en in nauwe samenwerking met de Staf Deltacommissaris. In deze ateliers wordt met ontwerpend onderzoek verkend waar kansen liggen voor koppeling van de opgave voor waterveiligheid met andere ruimtelijke opgaven. Zo wordt de samenhang tussen ruimte en water versterkt.

DOP ontwerpt, adviseert en verbindt

In het werkprogramma van het DOP staan dan ook drie sporen centraal:

  • ontwerpen (vraaggestuurde ontwerpinbreng in opgaven op het raakvlak van ruimte en water),
  • adviseren (aandacht vragen voor en/of meedenken over de inzet en positionering van ontwerp(ers)) en
  • verbinden (uitbouwen netwerk ontwerpgemeenschap om kennis uit te wisselen).

Platformbijeenkomsten Ontwerpen aan Ruimte en Water

Op 8 december 2015 organiseerde het Delta Ontwerpplatform de platfombijeenkomst Ontwerpen aan Ruimte en Water. Een verslag van de bijeenkomst vindt u in de rubriek Bijeenkomsten, 2015 - Ontwerpen aan Ruimte en Water 1.

Een jaar later, op 13 december 2016, werd de tweede bijeenkomst Ontwerpen aan Ruimte en Water gehouden. Een verslag van de tweede bijeenkomst vindt u in de rubriek Bijeenkomsten, 2016 - Ontwerpen aan Ruimte en Water 2.

Selectie van regionale en landsdekkende initiatieven

In de opstartfase van het platform is een groot aantal gesprekken gevoerd met de vraagstukeigenaren en betrokken organisaties. Op basis van deze gesprekken is een selectie van regionale en landsdekkende initiatieven gemaakt (zie onderstaande kaart).

Selectie van initiatieven Delta Ontwerpplatform 2016

Selectie van initiatieven Delta Ontwerpplatform 2016