Home

Leven met water is een blijvende zoektocht, ook in Nederland. Ontwerp kan bijdragen aan het verbinden van water en ruimte. Zo komen kansen in beeld op het raakvlak van klimaat en energie, circulaire economie, natuur, verstedelijking en bereikbaarheid. Met deze website worden nieuws en actualiteiten, de resultaten van ontwerpateliers en bijeenkomsten, en de rijke oogst aan documenten ontsloten.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma heeft een nieuwe aanpak van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie in onze delta opgeleverd. Bijna alle benodigde ingrepen hebben ruimtelijke gevolgen. Het Deltaprogramma gaat daarmee in belangrijke mate de inrichting van Nederland bepalen. Gelukkig is Nederland niet alleen groot in waterbeheer, maar ook in ruimtelijke planning en ontwerp.

De maatregelen uit het Deltaprogramma zijn vaak efficiënt te combineren met andere ambities. Ook die kansen moeten we benutten, bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede afstemming met de Nationale Omgevingsvisie en de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020.